Bizottságok

Szociális bizottság

Elnöke:
Katona Lászlóné

Tagjai:
Bárány József István
Mészáros Ágota
Kassné Dékány Adrienn
Farkas Istvánné

Feladatai:

1.Részt vesz a szociális ellátást érintő éves és hosszú távú fejlesztési, felújítási, pénzügyi költségvetési javaslatok kidolgozásában.
2.Előkészíti a helyi szociális rendelet tervezetét.
3.Véleményezi a szociális ágazatot érintő képviselő-testületi előterjesztéseket.
4.Figyelemmel kíséri a település szociális ellátásának tevékenységét, előkészíti és a képviselő-testület elé terjeszti e feladatok ellátását segítő, képviselő-testületi hatáskörbe tartozó döntéseket.
5.Részt vesz a szociális segélyezés elveinek kidolgozásában, ellenőrzi annak végrehajtását.
6.Az ideiglenes intézkedésről haladéktalanul értesíti a hatáskörrel rendelkező illetékes szervet. Az értesítéssel egyidejűleg követelheti a kifizetett önkormányzati segély megtérítését.
7.Megszünteti az 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szt.) meghatározott feltételek hiányában vagy a törvény megsértésével nyújtott szociális ellátást, kötelezi az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt az 1993. évi III. törvényben meghatározottak szerint a megtérítésre.
8.Méltányosságból elengedheti, illetve csökkentheti a megtérítés összegét, ha a hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtérítését rendeli el.
9.Dönt az ápolási díjról, az Szt. 43/B. § (1) bekezdése szerinti ápolási díj ügyekben.
10.Megszünteti az ápolási díjat, ha az ápoló a kötelezettségét nem teljesíti.
11.Köteles a hatáskörébe tartozó ápolási díjra való jogosultság feltételeit kétévente legalább egyszer felülvizsgálni.
12.Az önkormányzat helyi szociális ellátásokról szóló rendeletében meghatározott önkormányzati segélyt nyújt a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére, kivéve a helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben foglalt rendkívüli gyógyszersegély.
13.A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló rendeletben szabályozott kérelemre nyújtható díjkedvezmények elbírálása.

Munkaügyi bizottság

Elnöke:
Héja Attila Mihály

Tagjai:
Bárány József István
Fehér Géza

Feladatai:

1.Képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatainak gyűjtése, nyilvántartása.
2.A vagyonnyilatkozatok olyan kezelése, mely lehetővé teszi a nyilvánosság biztosítását.
3.A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség megtételéhez információ és nyomtatvány biztosítása a képviselő-testület hivatalán keresztül.
4.A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési eljárás lefolytatása, ennek keretében:
a)a képviselő felszólítása (a saját és hozzátartozóinak) az ellenőrzéshez szükséges azonosító adatok írásbeli bejelentésére,
b)a felszólításra szolgáltatott azonosító adatok megfelelő őrzése és az ellenőrzést követő 8 napon belüli törlése,
5.A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás eredményéről a képviselő-testület soron következő ülésén való tájékoztatás.
6.A települési képviselő, a polgármester összeférhetetlenségi ügyében az összeférhetetlenségi eljárás lefolytatása és képviselő-testületi döntésre történő előkészítése.

Településfejlesztési bizottság

Elnöke:
Fehér Géza

Tagjai:
Katona Lászlóné
Mészáros Ágota

Feladatai:

1.Véleményezi az önkormányzatot érintő vállalkozásfejlesztési elképzeléseket.
2.Előkészíti az önkormányzat gazdasági társaságban való részvételére irányuló előterjesztéseket.
3.Javaslatot tesz az önkormányzati vagyon kezelésére, működtetésére.
4.Javaslatot dolgoz ki az önkormányzat bérlet útján hasznosítható vagyontárgy bérleti díjára.
5.Véleményezi az önkormányzati tulajdon elidegenítését, cseréjét, megterhelését, vállalkozásba való bevitelét, illetve más célú hasznosítását.
6.Önkormányzati tulajdon bérbeadása esetén vagyongazdálkodási szempontból véleményezi a szerződéstervezetet.
7.Véleményezi önkormányzati társulás létrehozására, illetve az ahhoz történő csatlakozásra vonatkozó javaslatokat.
8.Javaslatot tesz hitelek felvételére, illetve véleményezi az erre irányuló javaslatokat.
9.Ellenőrzi az önkormányzati lakáshasznosítást.
10.Ellenőrzi a helyiséggazdálkodást, javaslatot tesz az ezzel foglalkozó, a helyiségbéreket is tartalmazó rendelet módosítására és véleményezi a módosítás-tervezetet.
11.Javaslatot tesz az önkormányzati tulajdonú külterületi földek tárgyévi szerződésekben alkalmazandó bérleti díjaira.
12.Javaslatot tesz az önkormányzati beruházások rendjének meghatározására.
13.Javaslatot tesz és közreműködik a településfejlesztési koncepciók és településrendezési tervek kidolgoztatásában, véleményezi az erre irányuló javaslatokat.
14.Véleményezi a beruházásokra, a területi tervek jóváhagyására a közterület-használat szabályaira vonatkozó előterjesztéseket.
15.Ellenőrzi a településfejlesztést érintő képviselő-testületi döntések, illetve a városfejlesztési és beruházási tevékenység végrehajtását, az éves költségvetésben rögzített fejlesztések megvalósulását.
16.Javaslatot tesz a Tiszavárkony-Szőlőt érintő fejlesztésekkel, beruházásokkal kapcsolatban.