Lakossági kérdőíves felmérés Fenntartható Városfejlesztési Stratégia elkészítéséhez

Tisztelt Lakosság!

Jelenleg készül Szolnok Megyei Jogú Város és térségének Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája (FVS). Ez a dokumentum alapozza meg a város és térsége, így Tiszavárkony község EU-s támogatásból megvalósuló fejlesztéseit 2021-2027 között.

A kérdőív célja a Szolnokon és térségében élő lakosság véleményének és javaslatainak megismerése.

Kérjük, segítse válaszaival településünk jövőbeni fejlődését!

 

Az online kérdőíves felmérés 2021. októberében zajlik.

 

Köszönjük együttműködését!

Hegedüs István

polgármester

 

A kérdőív az alábbi linken érhető el, és kitöltése kb. 15 percet vesz igénybe:

https://forms.gle/4qakMx9X5LeCsjUQA

Read more

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évre

Tiszavárkony Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve
ezennel kiírja a 2022. évre a
 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

a települési önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező

a) hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók részére, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat,
• az ösztöndíjra pályázhatnak a 2021 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is,
• az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2021/2022. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgató jogviszonnyal rendelkezzen.

b) hátrányos szociális helyzetű fiatalok a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek és a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben, vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. Ösztöndíjban az a hallgató részesülhet, akinek havi jövedelme, vagy a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, jelenleg 57.000,- Ft-ot , és vagyonnal nem rendelkezik.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://emet.gov.hu/bursa-2022-a-felhivas-palyazok-reszere/

A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül! A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázati űrlapot a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal Tiszavárkonyi Kirendeltségénél (5092 Tiszavárkony, Endre király út 37.) a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. A pályázati felhívás letölthető a www.tiszavarkony.hu weboldalról.
További információ az 56/436-036-os telefonszámon kérhető.

A pályázat benyújtásának ideje:

2021. október 5. – 2021. november 5.

A települési önkormányzat a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja.

 

Pályázati felhívás letöltése (PDF)

“A” típusú pályázati kiírás letöltése (PDF)

“B” típusú pályázati kiírás letöltése (PDF)

 

Read more

Madárvédelmi területek fenntartási terveinek véleményezése

Felső -Tisza Különleges Madárvédelmi Terület (HUHN10008)
Natura 2000 terület (aktualizált) fenntartási terve

A fenntartási terv dokumentációja itt érhető el.

A tervvel kapcsolatos észrevételeiket 2021. október 25-ig várjuk a hnp@hnp.hu email-címre.

 

Közép -Tisza Különleges Madárvédelmi Terület (HUHN10004)
Natura 2000 terület (aktualizált) fenntartási terve

A fenntartási terv dokumentációja itt érhető el.

A tervvel kapcsolatos észrevételeiket 2021. október 25-ig várjuk a hnp@hnp.hu email-címre.

 

Szatmár-Bereg Különleges Madárvédelmi Terület (HUHN10001)
Natura 2000 terület (aktualizált) fenntartási terve

A fenntartási terv dokumentációja hamarosan itt lesz elérhető.

A tervvel kapcsolatos észrevételeiket a következő e-mail címre várjuk: hnp@hnp.hu.

 

Köszönjük a véleményezésben nyújtott segítséget!

Read more