Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság árvízvédelmi segédőr toborzás

Napjainkban az árvízvédekezésnél a legfontosabb az árvízi jelenségek minél korábbi szakszerű felismerése, azonosítása és a hatékony beavatkozások megtétele. Az árvízi jelenségek időben történő felfedezése az egész védekezési stratégia alapeleme.

Az árvízi védvonalon megelőző tevékenységként – az árvízvédekezés készültségi fokozata és a veszélyhelyzet mértéke szerint – a védvonal és műtárgyai károsodásának vagy tönkremenetelének megakadályozására, illetve a szükségessé váló védekezés kellő időben való elindítására figyelőszolgálatot tartunk.

A figyelőszolgálatnak állandó megfigyelés alatt kell tartania a védvonalat, s minden meghibásodásra utaló jelenséget észlelnie és jelentenie kell. A figyelőszolgálatot, a védvonal koronáját és lábvonalát „gyalogosan” szemlélő segédőrök és a műtárgyak környezetét figyelő vészőrök látják el. A megfelelően ellátott őrszolgálat lehetővé teszi a gyors és hatékony beavatkozások megtételét.

A segédőr az árvízvédekezés időszakában a gátőr mellé beosztott dolgozó, akinek az őrszolgálat és az éjjel-nappali folyamatos figyelőszolgálat ellátása, az árvízijelenségek észlelése a feladata. A gátőrjárás védvonalszakaszára beosztott segédőrök számát a készültség fokozataitól, illetve a veszélyeztetettség mértékétől függően állapítják meg.

I. fokú készültség esetén:

Az I. fokú készültség időtartama alatt 12 órás nappali őrszolgálatot kell tartani. A gátőrök mellé megfelelő számú segédőrt kell állítani a védvonal állapotának és a védekezés feltételeinek függvényében. A segédőrök számára nincs kötelező előírás, de az L fokú készültség esetén minden gátőr mellé legalább egy segédőr beosztása célszerű.

IL fokú készültség esetén:

A II. fokú készültség időtartama alatt 24 órás éjjel-nappali őrszolgálatot kell tartani. A gátőrök mellé megfelelő számú segédőrt kell állítani, a védvonal állapotának és a védekezés feltételeinek függvényében. A II. fokú készültség esetén minden gátőr mellé legalább három segédőr beosztása célszerű.

III. fokú készültség esetén:

A III. fokú készültség időtartama alatt 24 órás éjjel-nappali őrszolgálatot kell tartani. A gátőrök mellé megfelelő számú segédőrt kell állítani. A védvonal állapotának és a védekezés feltételeinek függvényében a III. fokú készültség esetén minden gátőr mellé legalább hat segédőr beosztása célszerű.

Rendkívüli készültség esetén:

A rendkívüli készültség időtartama alatt 24 órás éjjel-nappali őrszolgálatot kell tartani. A gátőrök mellé megfelelő számú segédőrt kell állítani a védvonal állapotának és a védekezés feltételeinek függvényében. A rendkívüli készültség esetén minden gátőr mellé legalább tizenkettő segédőr vagy 500 m-ként legalább 2 fő beosztása célszerű.

Árvízvédekezés során szerződéses keretek között a segédőrök részére kifizethető bérezés jelenleg (2022. év) nettó 2.500 Ft/fő/óra. A részletekről bővebb felvilágosítást Igazgatóságunk szakaszmérnökségeitől, illetve gátőreitől kaphatnak az érdeklődők.

Tájékoztató a figyelőszolgálatot ellátó segédőrök részére (PDF)

Lovas Attila
igazgató
Közép-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság

Tel.: +36-56/501-900

Read more

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évre

Tiszavárkony Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2023. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a települési önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező

a) hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók részére, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat,
• az ösztöndíjra pályázhatnak a 2022 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is,
• az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2021/2022. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgató jogviszonnyal rendelkezzen.

b) hátrányos szociális helyzetű fiatalok a 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek és a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben, vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. Ösztöndíjban az a hallgató részesülhet, akinek havi jövedelme, vagy a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, jelenleg 57.000,- Ft-ot , és vagyonnal nem rendelkezik.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges.

A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül! A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázati űrlapot a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal Tiszavárkonyi Kirendeltségénél (5092 Tiszavárkony, Endre király út 37.) a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. A pályázati felhívás letölthető a www.tiszavarkony.hu weboldalról.
További információ az 56/436-036-os telefonszámon kérhető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 3.

A települési önkormányzat a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja.

Pályázati felhívás letöltése (PDF)

“A” típusú pályázati kiírás letöltése (PDF)

“B” típusú pályázati kiírás letöltése (PDF)

Read more