Bizottságok

Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság

A bizottság létszáma:5 fő

Elnök: Lyocsa Anita

Képviselő-testületi tagok:
Cserkó Erzsébet Vilma
Cseh János

Nem képviselő tagok:
Kassné Dékány Adrienn
Orbánné Kovács Orsolya

A bizottság feladat és hatásköre

1.Részt vesz a szociális ellátást érintő éves és hosszú távú fejlesztési, felújítási, pénzügyi költségvetési javaslatok kidolgozásában.
2.Előkészíti a helyi szociális rendelet tervezetét.
3.Véleményezi a szociális ágazatot érintő képviselő-testületi előterjesztéseket.
4.Figyelemmel kíséri a település szociális ellátásának tevékenységét, előkészíti és a képviselő-testület elé terjeszti e feladatok ellátását segítő, képviselő-testületi hatáskörbe tartozó döntéseket.
5.Részt vesz a szociális segélyezés elveinek kidolgozásában, ellenőrzi annak végrehajtását.
6.Az ideiglenes intézkedésről haladéktalanul értesíti a hatáskörrel rendelkező illetékes szervet. Az értesítéssel egyidejűleg követelheti a kifizetett önkormányzati segély megtérítését.
7.Az egyszeri települési támogatás megítéléséről, elutasításáról átruházott hatáskörben dönt.

 

Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság

A bizottság létszáma: 3 fő

Elnök: Cseh János

Képviselő-testületi tagok:
Baricza Gábor
Cserkó Erzsébet Vilma

A bizottság feladat és hatásköre

1.Véleményezi az önkormányzatot érintő vállalkozásfejlesztési elképzeléseket.
2.Előkészíti az önkormányzat gazdasági társaságban való részvételére irányuló előterjesztéseket.
3.Javaslatot tesz az önkormányzati vagyon kezelésére, működtetésére.
4.Javaslatot dolgoz ki az önkormányzat bérlet útján hasznosítható vagyontárgy bérleti díjára.
5.Véleményezi az önkormányzati tulajdon elidegenítését, cseréjét, megterhelését, vállalkozásba való bevitelét, illetve más célú hasznosítását.
6.Önkormányzati tulajdon bérbeadása esetén vagyongazdálkodási szempontból véleményezi a szerződéstervezetet.
7.Véleményezi önkormányzati társulás létrehozására, illetve az ahhoz történő csatlakozásra vonatkozó javaslatokat.
8.Javaslatot tesz hitelek felvételére, illetve véleményezi az erre irányuló javaslatokat.
9.Ellenőrzi az önkormányzati lakáshasznosítást.
10.Ellenőrzi a helyiséggazdálkodást, javaslatot tesz az ezzel foglalkozó, a helyiségbéreket is tartalmazó rendelet módosítására és véleményezi a módosítás-tervezetet.
11.Javaslatot tesz az önkormányzati tulajdonú külterületi földek tárgyévi szerződésekben alkalmazandó bérleti díjaira.
12.Javaslatot tesz az önkormányzati beruházások rendjének meghatározására.
13.Javaslatot tesz és közreműködik a településfejlesztési koncepciók és településrendezési tervek kidolgoztatásában, véleményezi az erre irányuló javaslatokat.
14.Véleményezi a beruházásokra, a területi tervek jóváhagyására a közterület-használat szabályaira vonatkozó előterjesztéseket.
15.Ellenőrzi a településfejlesztést érintő képviselő-testületi döntések, illetve a településfejlesztési és beruházási tevékenység végrehajtását, az éves költségvetésben rögzített fejlesztések megvalósulását.
16.Javaslatot tesz a Tiszavárkony- Szőlőt érintő fejlesztésekkel, beruházásokkal kapcsolatban.
17.Képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatainak gyűjtése, nyilvántartása.
18.A vagyonnyilatkozatok olyan kezelése, mely lehetővé teszi a nyilvánosság biztosítását.
19.A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség megtételéhez információ és nyomtatvány biztosítása a képviselő-testület hivatalán keresztül.
20.A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési eljárás lefolytatása, ennek keretében:
a)a képviselő felszólítása (a saját és hozzátartozóinak) az ellenőrzéshez szükséges azonosító adatok írásbeli bejelentésére,
b)a felszólításra szolgáltatott azonosító adatok megfelelő őrzése és az ellenőrzést követő 8 napon belüli törlése,
21.A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás eredményéről a képviselő-testület soron következő ülésén való tájékoztatás.
22.A települési képviselő, a polgármester összeférhetetlenségi és méltatlansági ügyében az eljárás lefolytatása és képviselő-testületi döntésre történő előkészítése.