Tájékoztatás kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Tisztelt Jász-Nagykun-Szolnok megyei kéményhasználók!
Az év második felétől ismételten változik a kéményseprő-ipari közszolgáltatás. A FILANTROP Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. közérdekű közszolgáltatóként látta el az elmúlt másfél évben a feladatát. 2016. július 1-től a „természetes személy tulajdonában lévő és gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be nem jegyzett ingatlan és kizárólag a fenti tulajdonnal bíró társasház, lakásszövetkezeti lakóépület (lakossági ügyfélkör) esetén a kéményseprő-ipari közszolgáltatást a Katasztrófavédelmi Szerv látja el.
Az ingyenessé váló közszolgáltatás továbbra is kötelező, megrendelés nélkül, ütemezett sormunka keretében zajlik. A nyitott égésterű, szilárd tüzelésű fűtőberendezéssel üzemelő kémények (kandalló, kályha, vegyes tüzelésű kazán) esetén évente egy alkalommal, míg a gáz tüzelésű fűtőberendezésekkel üzemelő és a szilárd tüzelésű, de zárt égésterű (pl. pelletkazán) készülékekkel üzemelő kéményeket kétévente egy alkalommal ellenőrzik a jövőben. A négyévente előírt műszaki felülvizsgálat minden kéménytípusnál megmarad.
A gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként bejegyzett ingatlan esetében a Tűzvédelmi Hatóságnál bejegyzettkéményseprő-ipari szolgáltató végzi majd a kéményellenőrzést és –tisztítást. A jövőben minden kéményhasználónak büntetőjogi felelősségének tudatában nyilatkoznia kell, hogya tulajdonában, használatában lévő ingatlan gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be van-e jegyezve.
A FILANTROP Kft. tájékoztatja ügyfeleit, hogy kéményseprő kollégáink június 23-ig végeznek sormunkát, a hónap utolsó hetében ügyeleti rendszert tartunk fenn. Ügyfélszolgálati irodáink június 28-ig tartanak nyitva a korábban megismert rendben.
A felmerülő kérdések, problémák, panaszok esetén a kecskeméti központunk nyújt segítséget. Elérhetősége: 6000, Kecskemét Ipar utca 2. Telefon: 06/76 481-057. E-mail: filantrop@filantrop.org.
A FILANTROP Kft. arról nem rendelkezik információval, hogy ki fogja a jövőben elvégezni a tervegyeztetéseket, kéményvizsgálatokat Jász-Nagykun-Szolnok Megyében. A FILANTROP Kft. 2016. június 14-e után nem fogad be kérelmeket, az odáig beérkező kérelmek esetében a munkát elvégezzük.

Tájékoztatás 2016. május havi étkezési térítési díj befizetésének időpontjáról

Tájékoztatás étkezési térítési díj befizetésének időpontjáról!
Tisztelt Szülők!
A 2016. május havi étkezés térítési díjainak befizetése:
a Polgármesteri Hivatal épületének pénztárában
(5092 Tiszavárkony, Endre király út 37.).

Befizetési időpont: 2016. június 14-én kedd
de: 8.00-tól 12.00-ig, du: 13.30-tól 15.00-ig

Pótbefizetési időpont: 2016. június 16-án csütörtökön
de: 8.00-tól 12.00-ig, du: 13.30-tól 16.30-ig

Kérem a befizetési időpont pontos betartását!

Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal Tiszavárkonyi Kirendeltsége

Pályázat titkársági ügyintéző munkakör betöltésére

Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
titkársági ügyintéző
munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű közszolgálati jogviszony, tartós távollét idejére.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal Tiszavárkonyi Kirendeltsége, Jász-Nagykun-Szolnok Megye, 5092 Tiszavárkony, Endre király út 37.
Ellátandó feladatok: titkársági ügyintézői, hatósági, képviselő-testületi, bizottsági ülésekkel kapcsolatos feladatok ellátása.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. melléklet 27. titkársági feladatkör II. besorolási osztályra vonatkozó előírások.
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:
Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Középiskolai végzettség,
Szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.
Jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti önéletrajz,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy megkérésének igazolása,
Végzettségét, képzettségét igazoló okiratok másolata,
Motivációs levél,
A pályázó hozzájáruló nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
A pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát megismerhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
Előnyt jelent:
Közigazgatásban szerzett gyakorlat,
Közigazgatási alapvizsga megléte,
Anyakönyvi szakvizsga megléte,
A település ismerete,
Felhasználói szintű számítástechnikai ismeret.
Elvárt kompetenciák:
Pontos, precíz munkavégzés,
Lojalitás,
Kiváló szintű együttműködő képesség.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton a pályázatnak a Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 1378/2016. azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: titkársági ügyintéző.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A kiírásnak megfelelő pályázatok alapján a pályázókat a pályázat kiírója által felállított bizottság hallgatja meg és a nyertes pályázó kinevezéséről a pályázat kiírója Tiszavárkony Község Polgármestere egyetértésével dönt, fenntartva magának a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A kiírásnak (tartalmi és formai szempontból) nem megfelelő pályázatok további értékelésre nem kerülnek, azt a pályázó részére visszaküldjük.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 17.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Domány Katalin kirendeltség-vezető nyújt a +36-20/412-8956-os telefonszámon.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.kozigallas.hu – 2016. június 01.
www.tiszavarkony.hu – 2016. június 01.
Új Néplap – 2016. június 01.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A kinevezés hat hónapos próbaidő kikötésével történik. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.