Előzetes igényfelmérés mini bölcsődei csoportba való felvételhez

IGÉNYFELMÉRÉS

Tisztelt Szülők!

2023. november 2-án induló mini bölcsődei csoportba való felvételhez előzetes
igényfelmérést végzünk.
Minél előbb várjuk az érdeklődőket!
A beiratkozáshoz szükséges feltételek 2023. október 24-én kerülnek közzétételre Tiszavárkony község honlapján és Facebook oldalán.
A beiratkozás időpontja: 2023. október 25-26. 08.00-16.00 óráig.
Érdeklődni a Tiszavárkonyi Óvoda és Mini Bölcsődében, (Tiszavárkony, Somogyi Béla út 18.) illetve a 06306370075 telefonszámon lehet.

Tóth Ernőné
intézményvezető

Read more

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024

Tiszavárkony Község Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007.(III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2024. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

A pályázók köre:

„A” típusú pályázatra: Tiszavárkonyon állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók, akik a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében szereplő felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
– az ösztöndíjra pályázhatnak a 2023. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2024. őszén már nem áll fenn, úgy a 2024/2025. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
– az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2023/2024. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

„B” típusú pályázatra: Tiszavárkonyon állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, a 2023/2024. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2024/2025. tanévtől kezdődően a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében szereplő felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
– ezen pályázati típusnál csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2024. évi általános felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2024/2025. tanévben tényleges megkezdik.

Ösztöndíjban az a hallgató részesülhet, akinek havi jövedelme, vagy a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 200%-át, jelenleg 57.000.-Ft-ot és vagyonnal nem rendelkezik.

A pályázat benyújtásának módja és határideje:

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan egy példányban kinyomatva, aláírva kizárólag a Tiszavárkony Község Önkormányzatánál (5092 Tiszavárkony, Endre király út 37.) nyújtható be ügyfélfogadási időben személyesen, vagy postai úton.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:
2023. november 3.

Figyelem!

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azon pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.

A pályázat kötelező mellékletei, elbírálása:

A pályázati űrlap csak a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről szóló igazolásokkal, a szociális rászorultságot igazoló dokumentumokkal együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. Az önkormányzat csak a helyesen érkeztetett és ellenőrzött pályázatokat bírálhatja el. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik!

Bővebb információ a www.tiszavarkony.hu és a https://emet.gov.hu/bursa-2024-a-felhivas-palyazok-reszere/ oldalon található, valamint az 56/436-036-os telefonszámon kérhető.
Pályázati kiírások letöltése:
Bursa Hungarica 2024 „A” típusú kiírás (pdf)
Bursa Hungarica 2024 „B” típusú kiírás (pdf)

 

Változás a Bursa Hungarica Ösztöndíjprogram 2024. évi fordulójának pályázati feltételeiben

Tájékoztatjuk partnereinket, hogy a Bursa Hungarica Ösztöndíjprogram 2024. évi A-típusú pályázati felhívásának feltételei a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 2023. szeptember 1. napján hatályba lépett módosítása alapján megváltoznak.
A 2023/2024. tanév első félévéről a felsőoktatási intézmény által kibocsátott eredeti hallgatói jogviszony-igazolás vagy annak hiteles másolatának benyújtása helyett a pályázó a pályázat benyújtásakor a megadott adatok rendelkezésre bocsátásával nyilatkozik a felsőoktatási intézménnyel kialakított hallgatói jogviszonya fennállásáról és annak tartalmáról.
A pályázó hallgatói jogviszonyának fennállását és a pályázati dokumentációban foglalt kritériumoknak való megfelelőségét a pályázóval hallgatói jogviszonyban álló felsőoktatási intézmény az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 19., § (4) bekezdése szerint a kifizetés megkezdése előtt ellenőrzi. Részletes tájékoztatás a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő ügyfélszolgálatán igényelhető:

Bursa Hungarica ügyfélszolgálat

Read more

1 2 3 4 5 6 37