Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tiszavárkony Község Önkormányzata csatlakozott a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához.

Az „A” típusú pályázatra azok a Tiszavárkony területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik  felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A „B” típusú pályázatra azok a Tiszavárkony területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik
a)  a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás;
illetve
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizettek;
és a 2017/2018. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

További feltétel, hogy a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők az 1993. évi III. törvény 4. §. (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal ne rendelkezzenek.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2016. november 15.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében ( EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokban léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.
A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal Tiszavárkonyi Kirendeltségénél (5092 Tiszavárkony, Endre király út 37.) egy példányban – a kötelező mellékletekkel együtt – kell benyújtani. A pályázati űrlap csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.

Pályázat titkársági-hatósági ügyintéző munkakör betöltésére

Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal
a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal Tiszavárkonyi Kirendeltségén
titkársági-hatósági ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Jász­-Nagykun­-Szolnok megye, 5092 Tiszavárkony, Endre király út. 37.

Ellátandó feladatok:
Képviselő­-testületi ülések előkészítése és jegyzőkönyvezése, lakossági panaszbejelentések kezelése, műszaki jellegű feladatok koordinálása, hagyatéki leltár felvétele.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
1.melléklet 27. titkársági feladatkör II. besorolási osztályra vonatkozó előírások.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•Magyar állampolgárság,
•Cselekvőképesség,
•Büntetlen előélet,
•Középiskola/gimnázium,
•Szakmai-Legalább 1­3 év szakmai tapasztalat,
•Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•Felhasználói szintű számítógépes ismeret,
•Közigazgatásban szerzett gyakorlat,
•Közigazgatási alapvizsga megléte,
•Anyakönyvi szakvizsga megléte,
•A település ismerete.

Előnyt jelentő kompetenciák:
•Kiváló szintű pontos, precíz munkavégzés,
•Kiváló szintű lojalitás,
•Kiváló szintű együttműködő képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti önéletrajz,
•A közszolgálati tisztviselő jogviszony várható létesítésekor érvényes, 90 napnál nem    régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. §­a vonatkozásában kell megigényelni    azzal a megjegyzéssel, hogy „munkakörömben kizárólag nagykorú személyekkel kerülök munkakapcsolatba”,
•Végzettségét, képzettségét igazoló okiratok másolata,
•Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-­tételi kötelezettség vállalásáról,
•Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati eljárás során személyes adatainak kezeléséhez, valamint az elbírálásban résztvevő személyek a pályázat teljes tartalmát megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:2016. november 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Domány Katalin kirendeltség­-vezető nyújt, a +36­20/412­-8956-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•Postai úton, a pályázatnak a Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
2681/2016. , valamint a munkakör megnevezését: titkársági – hatósági ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A kiírásnak megfelelő pályázatok alapján a pályázókat a pályázat kiírója által felállított bizottság hallgatja meg és a nyertes pályázó kinevezéséről a pályázat kiírója Tiszavárkony Község Polgármestere egyetértésével dönt, fenntartva magának a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A kiírásnak (tartalmi és formai szempontból) nem megfelelő pályázatok további értékelésre nem kerülnek, azt a pályázó részére visszaküldjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•www.tiszavarkony.hu – ­ 2016. november 8.
•Új Néplap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A kinevezés hat  hónapos  próbaidő  kikötésével  történik.  A munkáltató fenntartja  a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.rakoczifalva.hu honlapon szerezhet.